Община Хасково на основание чл. 149, ал. 1 във връзка с чл. 150, ал. 3 от Закона за устройство на територията обявява на следните заинтересувани лица:

- Здравко Дойчинов Колев - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „***** ************“ № *, ет. *,  ап. *, като собственик на поземлени имоти с идентификатори 77195.750.78 и 77195.750.79;

- че със Заповед №168/08.02.2021г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.750.77, кв. 1202,  ж.р. „Каменец“, гр. Хасково;

- инвестиционен проект за строеж „Гараж за две паркоместа“, в поземлен имот с идентификатор 77195.750.77, кв. 1202, ж.р. „Каменец“, гр. Хасково, за който е издадено Разрешение за строеж № 52/08.02.2021г.;

Заповедта, проектът и разрешението за строеж се намират в Дирекция АГСИ  на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването й.

Върни се в началото на страницата