Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

- Фахрие Реджеб Мюмюн – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „******“ № **, като съсобственик на сгради с идентификатори 77195.726.71.2, 77195.726.71.3, 77195.726.71.4 и 77195.726.71.6 намиращи се в поземлен имот с идентификатор 77195.726.71, гр. Хасково;

- Анета Мартинова Йени – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „******“ № **, като съсобственик на сгради с идентификатори 77195.726.71.2, 77195.726.71.3, 77195.726.71.4 и 77195.726.71.6 намиращи се в поземлен имот с идентификатор 77195.726.71, гр. Хасково;

- Нурай Мехмед Наим – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „******“ № **, като съсобственик на сгради с идентификатори 77195.726.71.2, 77195.726.71.3, 77195.726.71.4 и 77195.726.71.6 намиращи се в поземлен имот с идентификатор 77195.726.71;

- Неврие Мехмед Мутлу – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „******“ № **, като съсобственик на сгради с идентификатори 77195.726.71.2, 77195.726.71.3, 77195.726.71.4 и 77195.726.71.6 намиращи се в поземлен имот с идентификатор 77195.726.71;

- Апостол Русев Стоянов – с последен известен административен адрес:  гр. Хасково, ул. „*********“ № **, като съсобственик на сграда с идентификатор 77195.726.74.1 намираща се в поземлен имот с идентификатор 77195.726.74;

- Румен Апостолов Русев – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „*********“ № **, като съсобственик на сграда с идентификатор 77195.726.74.1 намираща се в поземлен имот с идентификатор 77195.726.74;

- Атанас Апостолов Стоянов – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „*********“ № **, като съсобственик на сграда с идентификатор 77195.726.74.1 намираща се в поземлен имот с идентификатор 77195.726.74;

- Недялко Апостолов Русев – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „****“ № **, като съсобственик на сграда с идентификатор 77195.726.74.1 намираща се в поземлен имот с идентификатор 77195.726.74;

- Халим Ахмед Емин – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „*******“ № **, като съсобственик на сграда с идентификатор 77195.726.74.1 намираща се в поземлен имот с идентификатор 77195.726.74;

- Мустафа Халим Ахмед – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „*******“ № **, като съсобственик на сграда с идентификатор 77195.726.74.1 намираща се в поземлен имот с идентификатор 77195.726.74;

- Раим Халим Ахмед – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „*******“ № **, като съсобственик на сграда с идентификатор 77195.726.74.1 намираща се в поземлен имот с идентификатор 77195.726.74;

- Анифе Халим Ахмед – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „*******“ № **, като съсобственик на сграда с идентификатор 77195.726.74.1 намираща се в поземлен имот с идентификатор 77195.726.74;

- Орлин Сергеев Орлинов – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, бул. „***** ******“ № **, вх. *, ет. *, ап. **, като собственик на ограничено вещно право в поземлен имот с идентификатор 77195.726.77 и сградата намираща се в него;

- Емил Асенов Асенов – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „*********“ № **, като собственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195.726.78.3.2 намиращ се в поземлен имот с идентификатор 77195.726.78;

- Жива Асенова Ръсин – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „*********“ № **, като съсобственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195.726.78.3.3 намиращ се в поземлен имот с идентификатор 77195.726.78;

- Томас Джон Ръсин – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „*********“ № **, като съсобственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195.726.78.3.3 намиращ се в поземлен имот с идентификатор 77195.726.78;

- Зоя Михайлова Кушсан – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „***** *********“ № **, като собственик на сграда с идентификатор 77195.726.79.2 намираща се в поземлен имот с идентификатор 77195.726.79;

- Александър Христов Михайлов – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „*********“ № **, като собственик на сгради с идентификатори 77195.726.79.3, 77195.726.79.4, 77195.726.79.5 и 77195.726.79.6 намиращи се в поземлен имот с идентификатор 77195.726.79;

- Юзеир Мюмюнали Калбурджи – с последен известен административен адрес:  гр. Хасково, бул. „***** ******“ № **, вх. *, ет. *, ап. **, като съсобственик на сграда с идентификатор 77195.726.74.1 намираща се в поземлен имот с идентификатор 77195.726.74;

че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.726.76, УПИ I, кв. 38 по плана на гр. Хасково.

Проектът се намира в Дирекция АГСИ на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ искания и възражения по проекта се правят в 14 - дневен срок от получаване на съобщението.

Върни се в началото на страницата