Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

- Константин Иванов Радичев – с последен известен административен адрес: гр. Добрич, ул. „*********“ № **, като съсобственик на сграда с идентификатор 77195.728.62.1 намираща се в поземлен имот с идентификатор 77195.728.62, гр. Хасково;

- Сашо Иванов Радичев – с последен известен административен адрес:  гр. София, ж.к. „*****“ № ***, вх. *, ет. *, ап. ***, като съсобственик на сграда с идентификатор 77915.728.62.1 намираща се в поземлен имот с идентификатор 77195.728.62, гр. Хасково;

че е изработен проект за изменение на Подобрен устройствен план – план за регулация на УПИ XXII, кв. 64a по плана на гр. Хасково.

Проектът се намира в Дирекция АГСИ на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ искания и възражения по проекта се правят в 14 - дневен срок от получаване на съобщението.

Върни се в началото на страницата