Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

-  Диана Стоянова Георгиева – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, бул. „********“ № ***, вх. Б, ет. *, ап. **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.740.237 и сградите намиращи се в него;

-  Петър Стоянов Георгиев – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, бул. „********“ № ***, вх. Б, ет. *, ап. **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.740.237 и сградите намиращи се в него;

- Красимир Янков Серафимов – с последен известен административен адрес: гр. Елин Пелин, пл. „************“ № **,  като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.740.236 и собственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195.740.236.1.1 намиращ се в него;

- Антония Пеева Христова – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „********* ******“ № **,  като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.740.239 и съсобственик на сгради с идентификатори 77195.740.239.1 и 77195.740.239.5 намиращи се в него;

че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация на УПИ II (77195.740.237 и 77195.740.238), кв. 130 по плана на гр. Хасково.

Проектът се намира в Дирекция АГСИ на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ искания и възражения по проекта се правят в 14 - дневен срок от получаване на съобщението.

Върни се в началото на страницата