Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

- Стойно Начев Стойнов – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к. “*****“ № **, вх. *, ет. *, ап. **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.716.97, гр. Хасково;

- Васил Георгиев Василев – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к. “*****“ № *, ет. *, ап. **, като собственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195.716.97.1.6 намиращ се в поземлен имот с идентификатор 77195.716.97, гр. Хасково;

- Николай Несторов Ванчев – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. “***** *******“ № **, ет. *, ап. *, като съсобственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195.716.97.1.11 намиращ се в поземлен имот с идентификатор 77195.716.97, гр. Хасково;

че е изработен проект за Работен устройствен план на УПИ IX, кв. 206a по плана на гр. Хасково.

Проектът се намира в Дирекция АГСИ на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ искания и възражения по проекта се правят в 14 - дневен срок от получаване на съобщението

Върни се в началото на страницата