На основание чл. 128, ал. 1 във връзка с чл. 112, ал. 2, т. 10 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Хасково съобщава, че е изработен Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за газоснабдяване на ПИ №77195.451.46 по КК на гр. Хасково.

Проектът се намира в Дирекция „Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции“ на ул. „Михаил Минчев“ № 3, ет. I-ви, стая № 18 и може да бъде разгледан от всички заинтересовани лица. Приемни дни – всеки ден.

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на настоящото обявление заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация.

 

 

Върни се в началото на страницата