На основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Хасково съобщава, че с Решение №298/26.02.2021г. Общински съвет Хасково одобрява проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за разширение на общински път с идентификатор 15429.97.163, м. „Карамашатлък“, землище на с. Големанци, община Хасково.

Разположението на проектното трасе и сервитутните ивици са съгласно графичната част на проекта.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обявяването в Държавен вестник чрез Община Хасково пред Хасковския административен съд.

Върни се в началото на страницата