На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Е-102-54/17.02.2021г. е издадена Заповед №298/04.03.2021г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: “Изграждане на кабелна мрежа НН за присъединяване на нов потребител в гр. Хасково, кв. Болярово, ул. „Шипка“ №2“

 Проектът да се изработи в части:

 1. Изменение на подробен устройствен план – за допълването му с план - схема за електрозахранване.

 2. Инвестиционен проект за строеж: “Изграждане на кабелна мрежа НН за присъединяване на нов потребител в гр. Хасково, кв. Болярово, ул. „Шипка“ №2“

            Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково.

            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

 

Върни се в началото на страницата