На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Е-102-42/04.02.2021г. е издадена Заповед №294/04.03.2021г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: “Изграждане на кабелна система ККС с кабелна линия НН за присъединяване на нови потребители на бул. „Съединение“ №36, гр. Хасково.

 

 Проектът да се изработи в части:

 1. Изменение на подробен устройствен план – за допълването му с план - схема за електрозахранване на кабелна система ККС с кабелна линия НН за присъединяване на нови потребители на бул. „Съединение“ №36, гр. Хасково.

 2. Инвестиционен проект за строеж: Изграждане на кабелна система ККС с кабелна линия НН за присъединяване на нови потребители на бул. „Съединение“ №36, гр. Хасково.

 

            Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково.

            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Прикачени файлове

Върни се в началото на страницата