На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Д-4499-2/04.01.2021г. е издадена Заповед №272/26.02.2021г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: “Еднофамилна жилищна сграда на един етаж“ в ПИ №77195.705.165, кв.1309, ж.р. „Куба“, гр. Хасково

 

 Проектът да се изработи в части:

 1. Подробен устройствен план – план за застрояване и регулация за поземлен имот №77195.705.165, кв.1309, ж.р. „Куба“, гр. Хасково.

 С плана за застрояване за ПИ №77195.705.165, кв. 1309, ж.р. „Куба“, гр. Хасково, да се предвиди ниско свободно застрояване. Линиите на застрояване да съответстват на нормативно определение с чл.31, ал.1 от ЗУТ.

 С плана за регулация за ПИ №77195.705.165, кв. 1309, ж.р. „Куба“, гр. Хасково, да се отреди самостоятелен урегулиран поземлен имот с конкретно предназначение „за жилищни нужди“, като се съобрази с действащата улична регулация и вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие с имотните граници.

            2. Инвестиционен проект: Да се изработи в необходимия обхват за строеж: „Еднофамилна жилищна сграда на един етаж“

            Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

 

Прикачени файлове

Върни се в началото на страницата