На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че СЛУЖЕБНО е издадена Заповед №291/04.03.2021г. - за разрешаване изработване на СЛУЖЕБЕН проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация на УПИ „без номер“, урегулиран с граници от улична регулация между осови точки: 215, 216, 170, 169, 268 и 289 по плана на с. Конуш, общ. Хасково.

           Изменението на плана за регулация  се изразява в поставяне на номер на УПИ и квартал за индивидуализиране на посочения по-горе имот, като са запазва действащото функционално предназначение „за озеленяване“.  

           Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково.

           Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Върни се в началото на страницата