Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/, обявява, че е издадено Разрешение за строеж № 37/02.02.21 г. на „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД , за строеж „Преустройство на приемно-предавателна станция № 6121“ находяща се в ПИ 77195.710.110 по КК на гр.Хасково, УПИ ІІ, кв.650 по РП, ж.к.“Орфей“ № 21,  гр.Хасково.

         Издаденото Разрешение за строеж, може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица по реда на чл.216, ал.2 от ЗУТ чрез Община Хасково пред Началника на Регионалната дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/– Хасково в 14 дневен срок от получаване на съобщението.

Върни се в началото на страницата