На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Ц-42-3/22.02.2021г. е издадена Заповед №272/26.02.2021г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: “Изграждане на кабелно отклонение от БС 6105 на „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД на територията на ж.р. „Орфей“, гр. Хасково.

 

 Проектът да се изработи в части:

 1. Изменение на подробен устройствен план – за допълването му с план - схема за електросъобщителна мрежа на територията на ж.р. „Орфей“, гр. Хасково.

 2. Инвестиционен проект за строеж: Изграждане на кабелно отклонение от БС 6105 на „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД на територията на ж.р. „Орфей“, гр. Хасково.

  Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково.

             Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

 

Върни се в началото на страницата