На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 92-930-1/23.11.2020г. е издадена Заповед №273/26.02.2021г. - за разрешаване изработване на служебен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация на УПИ VIII, кв.8 по плана на с. Манастир, общ. Хасково.

              С проекта за изменение на плана за регулация да се измени предназначението на  УПИ XIII, кв.8 по плана на с. Манастир от „за кметство“ в „за православен храм“.

              Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

              Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково.

              Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

 

Върни се в началото на страницата