Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

- Тонка Георгиева Бялкова – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „****“ № **, вх. *, като собственик на поземлен имот с идентификатор 77195.715.151 и сградите намиращи се в него;

- Христо Петров Господинов – с последен известен административен адрес:  гр. Хасково, ул. „********“ № **, вх. *, ет. *, ап. **, като собственик на поземлен имот с идентификатор 77195.715.159 и сградите намиращи се в него;

- Марин Иванов Донев – с последен известен административен адрес: гр. София, ж.к. „****** ****“ № **, вх. *, ет. *, ап. **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.715.165 и сградата с идентификатор 77195.715.165.1 намиращи се в него;

- Нели Тодорова Христозова – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „******* *******“ № *, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.715.165 и сградата с идентификатор 77195.715.165.1 намиращи се в него;

- Щерю Тодоров Иванов – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к. „*****“ № **, ет. *, ап. **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.715.165 и сградата с идентификатор 77195.715.165.1 намиращи се в него;

че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ I (ПИ 77195.715.150), кв. 220 по плана на гр. Хасково.

Проектът се намира в Дирекция АГСИ на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ искания и възражения по проекта се правят в 14 - дневен срок от получаване на съобщението.

Върни се в началото на страницата