Община Хасково на основание чл. 61, ал. 3 от АПК обявява на следните заинтересувани лица:

- Милена Велизарова Хаджиева – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „*******“ № **, като съсобственик на УПИ IV98 и УПИ V98, с. Малево, общ. Хасково;

- Николай Цветков Дадански – с последен известен административен адрес: гр. Пловдив, ж.к. „******“ № **, вх. *, ет. *, ап. **, като съсобственик на УПИ IV98 и УПИ V98, с. Малево, общ. Хасково;

- Татяна Цветкова Даданска – с последен известен административен адрес: гр. Пловдив, ж.к. „******“ № **, вх. *, ет. *, ап. **, като съсобственик на УПИ IV98 и УПИ V98, с. Малево, общ. Хасково;

- Велинка Андонова Павлова – с последен известен административен адрес: гр. Димитровград, бул. „***** *****“ № **, вх. *, ет. *, ап. **, като съсобственик на УПИ I103 и УПИ ХV103, с. Малево, общ. Хасково;

- Георги Славеев Георгиев – с последен известен административен адрес: гр. Димитровград, бул. „***** *****“ № **, вх. *, ет. *, ап. **, като съсобственик на УПИ I103 и УПИ XV103, с. Малево, общ. Хасково;

- Христина Славеевa Георгиева – с последен известен административен адрес: гр. Пловдив, ул. „*** **** **********“ № **, вх. *, ет. *, като съсобственик на УПИ I103 и УПИ XV103, с. Малево, общ. Хасково;

- Антон Славеев Георгиев – с последен известен административен адрес: гр. Пловдив, бул. „*** **********“ № **, вх. *, ет. *, като съсобственик на УПИ I103 и УПИ XV103, с. Малево, общ. Хасково;

 че със Заповед №2111/03.12.2020г. на Кмета на Община Хасково за изменение на кадастралния план за имот пл.№99, кв. 32,  с. Малево, Община Хасково.

Заповедта и проектът се намират в Дирекция АГСИ на ул. “Михаил Минчев”  № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки ден от 9.00 – 12.00 ч.

На основание §5, ал. 9 от ПЗР на Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри заповедта може да бъде обжалвана от заинтересуваните лица по реда на АПК пред Хасковския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването й.

Върни се в началото на страницата