Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

-  Енвер Осман Осман – с последен известен административен адрес: общ. Минерални бани, с. Ангел Войвода, като собственик на поземлен имот с идентификатор 77195.702.241, гр. Хасково;

че със Заповед №199/11.02.2021г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.702.242, кв. 1025,        ж.р. “Кенана“, гр. Хасково.

Заповедта и проектът се намират в Дирекция АГСИ на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване й.

Върни се в началото на страницата