На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94П-2527-1/29.01.2021г. е издадена Заповед №252/22.02.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на ПИ №77195.743.10 по КК на гр. Хасково.

            С плана за регулация имотът да се урегулира като самостоятелен УПИ ІХ за „търговия, складове, офиси и жилище“ по имотни граници и действащата улична регулация.              

            С плана за застрояване да се предвиди свободно ниско застрояване, съответстващо на функционалното предназначение на имота. Подробният устройствен план да се съобрази с одобреното задание.

            Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Върни се в началото на страницата