На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Ю-29-1/25.01.2021г. е издадена Заповед №239/18.02.2021г. - за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване на УПИ ХIII, кв.513 по плана на гр. Хасково.

             Изменението на плана за застрояване предвижда промяна в характера на застрояване на УПИ ХIII, от „ниско“ в „средно“ застрояване.

            Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

            Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково.

            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

 

Върни се в началото на страницата