На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Д-5428-2/26.01.2021г. е издадена Заповед №238/18.02.2021г. - за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване на УПИ III, кв.533 по плана на гр. Хасково.

             Изменението на плана за застрояване предвижда промяна в градоустройствените показатели за УПИ III, без да се променят начина и характера на застрояване, както и проектните линии на застрояване.

            Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

            Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково.

            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Върни се в началото на страницата