НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ, КОИТО ОБЩИНА ХАСКОВО ЩЕ ИЗПЪЛНЯВА ПРЕЗ 2021Г.

📌МОН ПРОГРАМА „ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА“

 

✅„Реконструкция и разширяване на детска градина №17 „Иглика“, гр. Хасково - стойност на БФП 600 000 лв.

✅„Реконструкция и разширяване на детска градина №18 „Осми март“, ул. “Щерю Вапцаров“ № 9а, гр. Хасково - стойност на БФП 600 000 лв.

 

📌ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

✅Проект „Аз и ти заедно“ на обща стойност 13 163.30 лв.

Проектното предложение има за цел да допринесе за запазването и развитието на #културната #идентичност на етническите малцинства и за утвърждаване на културното #многообразие за развитие на позитивна образователна среда.

#АзИтиЗаедно

 

📌ПРОЕКТИ, КОИТО СА В ПРОЦЕС НА ОЦЕНКА

✅ПРОГРАМА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ, ФИНАНСИРАНА ОТ ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

Проект : „Действай сега, адаптирай бъдещето“ на обща стойност 663 806.80 лв.

#Община #Хасково в партньорство с общините #Стамболово и #Маджарово предприемат мерки за повишаване на капацитета за стратегическо планиране и изпълнение на мерки за адаптация към #климатичните #промени на местно ниво, чрез разработване на стратегически документи за устойчиво развитие при следване на националните референтни документи Националната стратегия и План за действие за адаптиране към изменението на климата, законодателният пакет на ЕС за климата и енергетиката и Зелената сделка.

➡Разработване на стратегии на местно ниво – изготвяне на краткосрочна и дългосрочна програма за насърчаване използването на енергията от #възобновяеми #източници и биогорива и Стрaтегия за адаптация към климатичните промени.

➡Подобряване на компетентността на общинските служители за планиране на мерки за смекчаване и адаптиране към климатичните промени чрез провеждане на обучения за подобряване на уменията и експертизата на местно ниво на общинските еко експерти и служители, които работят непосредствено в областта на околната среда

➡Прилагане на мерки от сектор Градска среда за адаптация към климатичните промени – поставяне на #соларни #пейки, станция за #мониторинг на качеството на атмосферния въздух, #зарядна #станция за електрически и хибридни #автомобили.

 

📌ПУДООС

✅Проект Кът за отдих „Кенана“ на стойност 9 960 лв.

 

📌НАРЕДБА № 4 от 08.07.2019 г. ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ИЗГРАЖДАНЕТО И ОБНОВЯВАНЕТО НА СПОРТНИ ОБЕКТИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

✅Ремонт и монтаж на инсталации, съоръжения и уреди на зала за вдигане на тежести към спортен комплекс „Дружба“, гр. Хасково на стойност 126 657.79 лв.

#ХасковоСмеВсичкиНие

Върни се в началото на страницата