Европейски проекти, които ще се изпълняват през 2021 г. и по които #община #Хасково е кандидатствала

Европейски проекти, които ще се изпълняват през 2021 г. и по които #община #Хасково е кандидатствала

📌ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020

• Приоритетна ос 1

✅„Рехабилитация и реконструкция на подход към монумент „Св. Богородица“ на обща стойност 1 276 639.08 лв.

➡️Създаване на по-привлекателна и обновена градска среда в района на монумент "Св. Богородица".

➡️Създаване на достъпна архитектурна среда в зони с публични функции и висока обществена значимост и интегриране на групите в неравностойно положение.

➡️Създаване на комфортна зона за почивка, развлечения и спорт на жителите и гостите на града.

➡️Подобряване екологичната обстановка чрез възстановяване и изграждане на нови зелени зони.

➡️Качествена промяна на цялостния облик на Хасково и повишаване на привлекателността му за жителите, инвеститорите, гостите и туристите.

✅„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Хасково“ на обща стойност 516 495.60 лв.

➡️Проектът е част от #дългосрочната #политика на община Хасково, насочена към обновяване на жилищния фонд чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност.

➡️Осигуряване на по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради.

➡️Намаляване на разходите за енергия, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

✅„Интегриране на маргинални общества чрез изграждане на социална инфраструктура в град Хасково“ на обща стойност 2 072 657.76 лв.

➡️Основната цел е повишаване качеството на #живот и социалното включване чрез осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими и необлагодетелствени групи от населението в град Хасково.

✅"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Областна администрация Хасково" на обща стойност 1 991 419.28 лв.

➡️Конкретните цели на проекта са:

Да се повиши енергийната ефективност и да се достигне клас на енергопотребление "А+";

Намаляване на разходите за енергия на обществените сгради;

Осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за работа и обслужване на гражданите;

Подобрен достъп за лица с увреждания;

Запазване на традиционните функции на Хасково, свързани с предлагане на обществени услуги, не само за местното население, но също и за населението на околните райони;

• Приоритетна ос 8

✅"Бюджетна линия за Община Хасково – бенефициент по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020" на обща стойност 145 090.21 лв. – преходен проект

➡️Основната цел е подобряване на #административния #капацитет на община Хасково с оглед изпълнение на нейните функции и задължения като конкретен бенефициент по приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020.

📌ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ 2014-2020

✅„Областен Информационен център – Хасково“- стойност на договора за БФП 370 000 лв.

Проектът е в процес на изпълнение.

📌ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020

✅Проект „Шанс за нашите деца“ – обща стойност 1 271 457 лв.:

➡️В рамките на проекта са сключени договори с 22 специалисти, работещи в „Общностен център за подкрепа на деца и родители“ и предоставящи услуги за :

• „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“;

• „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“;

• „Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните семейства, включително рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом“;

• „Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията“;

• „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения“;

• „Семейно консултиране и подкрепа, включително работа с родителите и децата, дейности за семейно планиране, индивидуална работа“.

➡️От стартирането на проекта до сега са предоставени услуги на 301 потребителя - деца и родители, под формата на индивидуални и групови консултации и занимания със специалистите.

➡️През услугите „Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните семейства, включително рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом“ и „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“ са преминали 56 деца с увреждания, на които са предоставени услуги от психолог, логопед, специален педагог, рехабилитатор, социален работник и медиатор.

➡️През услугата „Подобряване достъпа до #здравеопазване и промоция на здравето, чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията“ са преминали 137 деца и родители, като са консултирани от лекар-педиатър, лекар-стоматолог, медицинска сестра, психолог и медиатор.

➡️През услугите „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“, „Предоставяне на #психологическа #подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на #родителски умения“ и „Семейно консултиране и подкрепа, включително работа с родителите и децата, дейности за семейно планиране, индивидуална работа“ са консултирани 32 деца и 76 родители по проблемите на детското развитие, отглеждането на деца, проблеми в бременността и др. от лекар-педиатър, лекар-гинеколог, социални работници, медиатори, медицинска сестра, акушерка и юрист.

✅Проект "Подай ръка на #нашите деца" на обща стойност 1 423 176.65 лв.

➡️Целта е да се подкрепи осигуряването на новите социални услуги в общността за #деца и #младежи, съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги.

✅Проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" Компонент 3 и Компонент 4 на обща стойност 666 703.44 лв.

➡️Насочен към предоставяне на качествени персонални мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда за възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания и за техните семейства на територията на община Хасково, както и за предоставяне на социални услуги (пазаруване със средства на потребителите, придвижване на неотложни документи, закупуване на лекарства), във връзка с извънредната ситуация, породена от кризата с COVID-19.

✅Проект „Приеми ме 2015” се изпълнява в партньорство с Агенция за социално подпомагане. Срок за изпълнение: до края на декември 2021 година, след това проектът минава на делегирана от държавата дейност.

➡️По програмата на месец се отделят средно по 45 000 лв. за възнаграждения на приемните родители. За община Хасково в момента има назначени 36 приемни семейства, грижещи се за 45 деца, консултирани от 10 социални работници в община Хасково, със средна работна заплата от 660лв. на месец.

📌ОП „ОКОЛНА СРЕДА“ 2014-2020

✅„Подобряване на #качеството на #атмосферния #въздух в гр. Хасково, чрез доставка и експлоатация на електрически автобуси за нуждите на #обществения транспорт“ на обща стойност 5 995 800 лв.

➡️Доставка на 5 броя #електрически #автобуси обслужващи линиите № 1 и № 4, съгласно утвърдената транспортна схема на града.

➡️Доставка на 5 броя бавнозарядни #станции и 1 брой бързозарядна станция за електорбуси в Тролейбусно депо.

➡️Проектиране и изграждане на захранващ кабел от ТИС-2 до Тролейбусно депо за поемане на токовия товар от зареждане на електробусите.

📌ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПО ФОНДА ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 2014-2020

✅Проект „Осигуряване на топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Хасково“, обща стойност на проекта 285 120 лв.

➡️Основната цел на проекта е да се предостави здравословен обяд на крайно нуждаещи се лица на община Хасково, живеещи под прага на бедността.

📌ПРОГРАМА „ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ“, ФИНАНСИРАНА ОТ ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

✅„Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“ на обща стойност 809 283.44 лв.

➡️С оглед намаляване на консумацията на електроенергия за улично осветление и подобряване на неговото качество, се предвижда изпълнението на мерки за модернизация на системите за външно осветление в четири населени места на територията на община Хасково- с. Гарваново, с. Въгларово, с. Клокотница и кв. Болярово /Хасково/.

📌ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014-2020

✅Проект: „Високотехнологични мерки за защита на биоразнообразието“ („High Technology for protection of Biodiversity”), на обща стойност: 798 153,10 € - преходен проект Водещ партньор: Община Суфли, Гърция

Партньор 1: Община Хасково, България /бюджет 385 423,10 евро/

➡️Целта на проекта е ранно оповестяване, превенция на възникването на пожари в горски зони и защитени местности, както и ефективното управление при кризи.

По проекта е изградена кула (до 30 метра височина), снабдена със Сканиращ термален комплекс, МТО станция, Автономно ел. захранване, Телекомуникационен модул, Специализиран софтуер, Контролен център, видеонаблюдение на системата, мълниезащита и други. Работата на системата подпомага дейността на специализираните служби в община Хасково, чрез непрекъснато сканиране на радиус от 15 км и изпращане на ранно предупреждение в случай на възникване на пожар.

➡️Предстои закупуване на комбиниран багер-товарач за нуждите на община Хасково.

✅Проект: „Повишаване на социално- предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на трансграничния регион“ - („ReinForce Social Entrepreneurial Spirit through setting up Innovative Support Structures in the cross-border Territory”) на обща стойност 563 589,10 € - преходен проект.

#ХасковоСмеВсичкиНие

Върни се в началото на страницата