На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94М-6593-2/15.02.2021г. е издадена Заповед №235/17.02.2021г. - за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация на УПИ І-99 и УПИ VII-99, кв.14 по плана на с. Конуш, общ. Хасково.

             С изменение на плана за регулация УПИ I-99 и УПИ VII-99, кв.14 по плана на с. Конуш, общ. Хасково да се обединят в едно УПИ с проектен номер VIII, кото се запази предназначението за „ниско жилищно застрояване“.

             Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково.

             Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Върни се в началото на страницата