На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94К-519-1/14.01.2021г. е издадена Заповед №161/04.02.2021г. - за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ XXIIІ“за паркинг“ и УПИ XXIV „за обществено и делово обслужване“, кв.11 по плана на гр. Хасково.

            Изменението на плана за регулация и застрояване се състои в следното:

            С плана за регулация да се променя предназначението на УПИ XXIIІ и УПИ XXIV, кв.11 по плана на гр. Хасково като се предвижда и за двата имота ново предназначение „за обществено обслужване и складови дейности“

            С плана за застрояване УПИ XXIIІ и УПИ XXIV, кв.11 по плана на гр. Хасково се предвижда свързано ниско застрояване, което следва да се съобрази със сервитута на газопровода преминаващ през имотите.

             Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково.

            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Върни се в началото на страницата