На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Г-1372-2/15.01.2021г. е издадена Заповед №162/04.02.2021г. - за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на ПИ №77195.738.125 по КК на гр. Хасково, УПИ І, кв.98 по плана на гр. Хасково.

           С изменението на плана за регулация УПИ I кв.98 по плана на гр. Хасково да се разделя на два урегулирани имота „ за жилищни нужди“ при спазване на параметрите за площ и лице визирани в чл.19 от ЗУТ. С изменение на плана за регулация да не се създава недопустимо разстояние между жилищните сгради и новата регулационна граница.

            С изменение на плана за застрояване да се предвиди за всяко ново УПИ свободно средно застрояване.

             Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково.

             Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Върни се в началото на страницата