На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94В-4139-1/20.01.2021г. е издадена Заповед №163/04.02.2021г. - за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация на УПИ ХІV-243, кв.21 по плана на с. Малево.

             С изменението на плана за регулация от УПИ ХIV-243, кв.21 по плана на с. Малево да се образуват два нови урегулирани поземлени имоти с предназначение „ за жилищни нужди“.

             Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково.

             Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Върни се в началото на страницата