П О К А Н А

 

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.29, ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Хасково, Кметът на Община Хасково кани жителите на Община Хасково, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, на граждански сдружения, неправителствени организации и други заинтересовани лица, да се включат в обсъждането на проектобюджета на Община Хасково за 2021 г.

 

Обсъждането ще се проведе на 12 февруари 2021 г. /петък/ от 17.30 ч. в зала “Дружба”.

 

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка обсъждането ще се проведе при спазване на въведените противоепидемични мерки на територията на страната с цел защита и опазване живота и здравето на гражданите. Участниците в обсъждането следва да са с предпазни маски и да се спазва дистанция от 1,5 метра.

 

 Дневен ред на обсъждането:

    1.Представяне на проекта за общински бюджет за 2021 г.

    2.Становища, мнения и предложения от страна на местната общност.

    3.Изготвяне на протокол, неразделна част от проекта и  представянето му за разглеждане на заседанията на комисиите към Общинския съвет.

 

Мнения, препоръки и становища по темата за обсъждане, могат да се изпращат на електронната поща на Община Хасково - kmet@haskovo.bg, както и в деловодството на общината.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

Върни се в началото на страницата