СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА

ДЛЪЖНОСТТАХИГИЕНИСТ

 

Въз основа на Протокол от 10.12.2019г., на комисия, назначена със Заповед №  136/29.01.2021г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Хигиенист“ в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ по Проект "Подай ръка на нашите деца", финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетни оси „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1“ се изготви следният списък на допуснати и недопуснати кандидати:

 

1.   След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи  за участие в обявения подбор, допуснати до явяване на интервю са следните кандидати:

 

  1. Катя Георгиева
  2. Станимира Марчева
  3. Ана Христова
  4. Грозданка Георгиева
  5. Димитрия Тенишева
  6. Николина Димитрова
  7. Стойка Михайлова

 

Допуснатите кандидати трябва да се явят на интервю на 03.02.2021г. от 10:30ч. в сградата на Община Хасково, гр.Хасково; пл.“Общински“1.

 

 

2. След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи  за участие в обявения подбор, недопуснати до явяване на интервю са следните кандидати:

 

  1. НЯМА

 

 

Председател:

 

Златка Караджова – Ръководител проект: ……п.…....

Върни се в началото на страницата