СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА

ДЛЪЖНОСТТАДЕТЕГЛЕДАЧИ

 

Въз основа на Протокол от 01.02.2021г., на комисия, назначена със Заповед №  136/29.01.2021г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Детегледачи“ в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ по Проект "Подай ръка на нашите деца", финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетни оси „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1“ се изготви следният списък на допуснати и недопуснати кандидати:

 

1.   След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи  за участие в обявения подбор, допуснати до явяване на интервю са следните кандидати:

 

 1. Живка  Желева
 2. Зеррин Мурад
 3. Деница  Христова
 4. Екатерина  Иванова
 5. Веселина  Кръстева
 6. Мариана  Николова
 7. Димитрия  Тенишева
 8. Валентина  Николаева
 9. Николина  Димитрова
 10. Стойка  Михайлова
 11. Добрина  Грозева
 12. Татяна  Канева
 13. Диана Георгиева

 

 

 

Допуснатите кандидати трябва да се явят на интервю на 03.02.2021г. от 10,00 часа, в сградата на Община Хасково с адрес пл. “Общински “ №1.

 

 2. След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи  за участие в обявения подбор, недопуснати до явяване на интервю са следните кандидати:НЯМА

                                      

                                           

Председател:

 

Златка Караджова – Ръководител проект: …….…....

Върни се в началото на страницата