ОБЩИНА ХАСКОВО

ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ

по  Проект "Подай ръка на нашите деца", финансиран по

ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетни оси „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1“

 

            Във връзка с изпълнението на  Проект "Подай ръка на нашите деца", финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетни оси „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1“, Община Хасково обявява следните работни места в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“:

 

 • Психолог – 1бр.
 • Детегледач – 2 бр.
 • Хигиенист – 1 бр.

 

І. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ

         

       Психолог в услугата "Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства" – 1 бр.

Описание на длъжността:  Съвместно с медико-педагогическия екип на заведението извършва диагностично- психологично изследване и консултиране на ползващите услугите на Дневния център деца. Организира и провежда психологична индивидуална и групова  работа с децата. Работи в екип с медицинска сестра и рехабилитатор по отношение на лечебно-оздравителната и психологична работа. Прилага методиките за психологична работа, съобразявайки се с индивидуалните психофизически особености на децата. Ежегодно и при новопостъпили изработва карта за психологично изследване и психологическа характеристика за възможностите на всяко дете по образец, утвърден от МТСП. Работи в екип с педагог, логопед, трудотерапевт, рехабилитатор, социален работник, медицинска сестра за изработването на индивидуален план за работа с всяко от децата. Поддържа тесен контакт с родителите с цел подпомагане на психологичния процес, осигуряващ адекватно  психофизическо развитие. Води лично досие на всяко дете съдържащо всички материали по психичното изследване, проведените психологични мероприятия и резултатите от тях.           Замества отсъстващите педагози, социален работник, трудотерапевт без да организира занимания  с децата.        Оказва методическа подкрепа и супервизии на екипа.  Изготвя и актуализира в срок документацията за предоставените от него услуги, както и всяка друга документация, свързана с работата му по процедурите на екипа.         Незабавно представя на вниманието на прекия си ръководител всеки идентифициран проблем, който би се отразил отрицателно на работата.    Участва в срещите на Мултидисциплинарния екип. Познава и спазва Етичния кодекс на работещите с деца  и нормативните изисквания за защита на личните данни. Служителят се задължава да спазва разпоредбите на Закона за закрила на детето. Отговаря за опазване на имуществото и неговото използване по предназначение и икономичното използване на материали и консумативи. Изпълнява и други  разпореждания на Управителя на дневния център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства.

 

Минимални  изисквания  за заемане на длъжността:

 • Образование – висше;
 • Образователно-квалификационна степен - бакалавър;
 • Професионално направление – „Психология“;
 • Професионален опит – 1 година;
 • Добро психическо и физическо здраве, емоционална устойчивост;

 

  Длъжността се заема, чрез сключване на срочен трудов договор по реда на чл.68, ал.1, т.2 от КТ с 6/шест/ месеца изпитателен срок за непълно работно време – 6 часа.

 

            Детегледач в услугата "Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства" – 2 бр.

Описание на длъжността:  Ежедневно оправя леглата, като изтупва постелния инвентар (чаршафи, одеяла и др.).Подменя спалното бельо, където е необходимо, както и личното бельо на децата. Прави ежедневна дезинфекция, подготвя нечистото бельо за пране. Помага на децата при тоалета и при обличането им, когато е необходимо. Донася храната от кухнята, сервира и отсервира, измива и стерилизира приборите и съдовете за хранене. Участва в храненето на децата. Съхранява и отчита зачисления му инвентар. Активно помага на педагога при организиране на педагогическия процес. Помага при обслужването на децата. При приключване на смяната оставя поверения му район чист, а обслужваните деца в добър външен вид. При напускане на смяната изключва ел. уредите от мрежата. Отговаря за безопасността на децата, като своевременно отстранява опасните предмети от помещенията. Отговаря за безопасността на децата в двора на заведението и при разходки и мероприятия в непозната среда. пазва правилата за етично поведение към децата, ползващи социални услуги в Дневния център, както с действията си, така и с думите, с които си служи. Участва при посрещането и изпращането на децата. Осигурява безопасното качване и слизане на децата, младежите и лицата в МПС на Дневния център, както и безопасността им по време на пътуване. Поддържа връзки с родителите и близките на децата и ги уведомява за тяхното състояние по време на транспортирането им. Отговаря за съхраняването по време на транспортирането и предаването на съответните длъжностни лица на вещите принадлежащи на децата. Заедно с шофьора на МПС носи отговорност за децата по време на транспортирането им. Получава и зарежда с необходимите санитарно-хигиенни средства сервизните помещения и поддържа необходимата хигиена. Следи за необходимата температура в помещенията. Изпълнява изискванията за начина на употреба и съхранение на препаратите и дезинфектантите, с които работи. Следи за повредите в различните помещения и уведомява за тях. Предава децата на техните родители или близки /настойници/ без да дава информация за детето, освен ако не е упълномощен от мед. сестра, педагог, трудотерапевт или соц. работник на съответния дневен център. Служителят се задължава да спазва разпоредбите на Закона за закрила на детето. Отговаря за опазване на имуществото и неговото използване по предназначение и икономичното използване на материали и консумативи. Изпълнява и други  разпореждания на Управителя на дневния център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства.

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – основно, средно;
 • Професионален опит – не се изисква;
 • Добро психическо и физическо здраве, емоционална устойчивост.

 

Длъжността се заема, чрез сключване на срочен трудов договор по реда на чл.68, ал.1, т.2 от КТ с 6/шест/ месеца изпитателен срок за пълно работно време – 8 часа.

      

 

Хигиенист в услугата "Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства" – 1 бр.

Описание на длъжността: Поддържа добра хигиена в стаите, като ежедневно почиства и дезинфекцира определените обекти. Извършва редовно и качествено почистване на занималните, коридорите, спалните, фоайетата, сервизните помещения, дворното място и тоалетните (подове, врати, прозорци). При напускане на смяната изключва ел. уредите от мрежата. Отговаря за своевременно отстранява опасните предмети от помещенията. Получава и зарежда с необходимите санитарно-хигиенни средства в сервизните помещения и поддържа необходимата хигиена. Изпълнява изискванията за начина на употреба и съхранение на препаратитеи дезинфектантите, с които работи. Следи за повредите в различните помещения и уведомява за тях. Отговаря за опазване на имуществото и неговото използване по предназначение и икономичното използване на материали и консумативи. Изпълнява и други  разпореждания на Управителя на дневния център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства.

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – основно, средно;
 • Професионален опит – не се изисква;
 • Добро психическо и физическо здраве, емоционална устойчивост.

 

Длъжността се заема, чрез сключване на срочен трудов договор по реда на чл.68, ал.1, т.2 от КТ с 6/шест/ месеца изпитателен срок за пълно работно време – 8 часа.

    

 

Място на работа –  гр.Хасково

Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства – ул. „ Цар Страшимир“ №39

 

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 • Заявление за постъпване на работа –  образец 1;
 • Автобиография  –  в свободен текст;
 • Декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда–  по образец 2;
 • Декларация – приложение 1 – образец 3;
 • Копие на документ за образователно-квалификационна степен.
 • Копие на документ удостоверяващ професионалния опит.
 • Копие от сертификати/удостоверения от преминати обучения (ако лицето притежава такива);
 • Други документи предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и умения.

 

*При кандидатстване за повече от една длъжност се представят отделни комплекти с документи.


ІII. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА- на два етапа:

Първи етап - по документи:

Втори етап -  провеждане на интервю:

 

IV. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Документи се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр.Хасково, пл. „Общински“ №1, ет. 3, стая 309, всеки работен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа.

Краен срок за подаване на документите: до 16:00 часа на 29.01.2021г.

Документи, подадени след обявения срок, не се допускат до разглеждане.

 

Списъци с допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, мястото и часа на провеждане на интервюто ще бъдат обявени на информационното табло на входа на Община Хасково и на електронната страница на Община Хасково: www.haskovo.bg

 

За повече информация: Община Хасково

телефон: 038/ 603 461 Златка Караджова – Ръководител проект

Върни се в началото на страницата