ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ - ХАСКОВО

 

6300 Хасково, ул. Единство № 21, тел.: 038/58 71 71 ; 038/58 78 78

E-mail: cnst_haskovo@abv.bg

 

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ В ПОДБОРА

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“

 

Въз основа на Протокол от 21.01.2021г., на комисия, назначена със Заповед № 02/15.01.2021г. на Управителя на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания - гр, Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Медицинска сестра“ се изготви следният списък с крайно класиране на кандидатите в низходящ ред, според получените окончателни оценки, както следва:

 

Име, презиме и фамилия

Брой точки

Място

1.

 Радостина Костадинова Георгиева

20.7

1

2.

Стоян Борисов Стоянов

19.8

2

 

 

В случай, че първият избран кандидат не приеме условията за назначаване, покана се отправя към следващия в класирането.

 

 

 

Председател:

Милен Мандов– Управител ЦНСТДМУ                                                               п...............

 

 

 

21-01-2021г.

 

Върни се в началото на страницата