На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94С-67-2/23.11.2020г. е издадена Заповед №42/15.01.2020г. - за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация на УПИ II -181 и УПИ XV-181, кв. 23 по плана на с. Войводово и проект за подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ II -181 и УПИ ХII -181, кв. 23 по плана на с. Войводово.

            С изменение на плана за регулация: източната регулационна граница на УПИ II -181 да се постави в съотвествие с общата имотна граница между имоти с пл. № 343 и 344; част от западната вътрешно регулационна линиия на УПИ II -181 да се постави по общите имотни граници на имоти с пл. № 343 и 298; регулационната граница между УПИ II -181 и УПИ XV-181 да се постави в съответствие със съществуващата ограда, означена със знак за общност в скица №1316/28.11.2020г., издадена от общината и да се промени предназначението на УПИ II -181 от „за жилищни нужди“ в „за обществено обслужване“.

             Вследствие на изменението на регулационната граница на УПИ II -181, кв. 23 по плана на с. Войводо се променя площта на УПИ I-182, УПИ ХII-181 и УПИ XV-181, кв. 23 по плана нас. Войводово.

             С плана за застрояване на УПИ II -181 и УПИ ХII - 181, кв. 23 по плана на с. Войводово да се предвиди ниско свързано застрояване между двата имота.

            Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково.

            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Върни се в началото на страницата