Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/, обявява, че е издадено Разрешение за строеж №8/11.01.21 г. на АДРИАНА ПЕТКОВА АНГЕЛОВА, за строеж „Смяна предназначението на магазин за промишлени стоки в офис на „ДЗИ-Животозастраховане“ ЕАД“  находящ се в ПИ 77195.722.116 по КК на гр.Хасково, УПИ ІІІ, кв.445 по РП, бул.“Освобождение“ №12,  гр.Хасково.

         Издаденото Разрешение за строеж, може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица по реда на чл.216, ал.2 от ЗУТ чрез Община Хасково пред Началника на Регионалната дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/– Хасково в 14 дневен срок от получаване на съобщението.

 

Върни се в началото на страницата