На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Л-252-3/22.12.2020г. е издадена Заповед №32/13.01.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.113.465, кв.1001, ж.р. „Кенана“, гр. Хасково.

           С плана за регулация поземлен имот №77195.113.465, кв. 1001, ж.р. „Кенана“, гр. Хасково, да се урегулира като страничните регулационни граници се поставят в съответствие с имотните граници, с лице към одобрената улична регулация.  С плана за регулация при урегулиране на ПИ №77195.113.465, ж.р. „Кенана“ към уличната регулация ще се включи част от ПИ №77195.113.68 по КК на гр. Хасково собственост на община Хасково, т.е. ще се образува съсобствен урегулиран поземлен имот. Новото УПИ е с предназначение „за жилищни нужди“ и с проектен номер ХV.

           При урегулиране на имота да се спазват минималните размери за площ и лице съгласно чл.19 от ЗУТ.

           С плана за застрояване да се предвиди свободно ниско застрояване.

           Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

           Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Върни се в началото на страницата