ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

 

За промяна в публикувания проект за решение в Докладна записка относно Приемане на  мерки за защита на бизнеса и справяне с икономическите последици,  вследствие усложнената епидемиологична обстановка

 

 

от Станислав Дечев

Кмет на Община Хасково

 

 

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

            На 29.12.2020 г. е публикувана Докладна записка, с която се предлага Общински съвет – Хасково да приеме решение, съгласно което да бъдат освободени от заплащане на такси и цени на услуги лицата, които са ограничили и/или преустановили дейност в резултат на въведените от 27.11.2020 г. противоепидемични мерки.

        Тези мерки са въведени за срок от 27.11.2020 до 31.01.2021 г. (за два месеца и 3 дни). В проекта за решение по отношение на такса битови отпадъци изрично е посочено, че освобождаването от таксата е за срок от 2 месеца. По отношение на освобождаването от заплащането на такси по чл.21, ал.1 и ал.3, и цени на услуги по чл.56, т.1, б. „а“, „б“, „в“ и „г“ и чл.56а от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково това не е посочено. С оглед да се внесе яснота следва срокът от 2 месеца да бъде упоменат изрично.

        Следва да се има и в предвид, че при усложняване на епидемичната обстановка и при продължаване или повторно въвеждане на същите мерки, няма пречка през годината Общинският съвет да приеме ново решение в същата насока.

        С оглед на гореизложеното, предлагам Решението по т.1 от проекта за решение да придобие следната редакция:

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл.8, ал. 6 от ЗМДТ, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет –Хасково реши:

 

        1.Освобождава от заплащането на такси по чл.21, ал.1 и ал.3, и цени на услуги по чл.56, т.1, б. „а“, „б“, „в“ и „г“ и чл.56а от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, лицата, които са преустановили дейността си или част от нея, в резултат на въведените извънредни противоепидемични мерки и не използват услугите, за които се дължат такси и цени.

Срокът, за който се освобождават лицата, е 2 месеца, като същите се освобождават от заплащането на бъдещи такси и цени, след приемане на настоящото решение.

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

        /Станислав Дечев/

Върни се в началото на страницата