На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94А-1852-4/04.09.2020г. е издадена Заповед №15/08.01.2020г. - за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за улична регулация пред УПИ VІ, кв.1102 по плана на гр. Хасково и план за регулация на УПИ VI, кв.1102 по плана на гр. Хасково.

           С изменението на плана за регулация да се измени уличната регулация пред УПИ VІ, кв.1102 по плана на гр. Хасково. Вследствие изменението на плана за улична регулация се изменя плана за регулация на УПИ VI , кв.1102 по плана на гр. Хасково, като се образува съсобствен урегулиран поземлен имот, включващ ПИ №77195.746.540 и 135 кв. м. от ПИ №77195.746.475 по КК на гр. Хасково.  

            Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково.

            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Върни се в началото на страницата