На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на  заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94А-3965-2/18.12.2020г. е издадена Заповед №14/08.01.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.747.170, кв.1123, ж.р. „Каменец“, гр. Хасково.

           С плана за регулация поземлен имот №77195.747.170, кв. 1123, ж.р. „Каменец“, гр. Хасково, да се урегулира в УПИ с проектен номер ХХ, като вътрешните регулационни граници се поставят в съответствие с имотните граници на поземления имот. Лицето на УПИ-то е към действащата улична регулация. Предназначението на урегулирания имот е „за жилищни нужди“.

           При урегулиране на имота да се спазват изискванията на чл.19, ал.1, т.1 от ЗУТ за минимално допустими площ и лице на УПИ.

           С плана за застрояване да се предвиди свободно ниско застрояване.

           Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

           Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Върни се в началото на страницата