Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/, обявява, че е издадена Заповед №381/08.12.20 г. за допълване на Разрешение за строеж № 124/04.05.2017 г. на „Максчип“ ООД и „Нестекс“ ООД, за строеж: „Реконструкция и преустройство на склад в цех за производство на пасмантерийни изделия“ находящ се в ПИ 77195.734.296 по КК на гр.Хасково, УПИ ІХ, кв.178а по РП, бул.“България“ №196,  гр.Хасково.

         Издаденото Разрешение за строеж, може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица по реда на чл.216, ал.2 от ЗУТ чрез Община Хасково пред Началника на Регионалната дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/– Хасково в 14 дневен срок от получаване на съобщението.

Върни се в началото на страницата