Община Хасково на основание чл. 149, ал. 1 във връзка с чл. 150, ал. 3 от Закона за устройство на територията обявява на следните заинтересувани лица:

- Николай Господинов Колев - с последен известен административен адрес: общ. Хасково, с. Гарваново, ул. „**** ****“ № **, като собственик на самостоятелни обекти с идентификатори №77195.519.184.1.2, №77195.519.184.1.3 и №77195.519.184.1.6  и съсобственик на  самостоятелен обект с идентификатор №77195.519.184.1.4 и поземлен имот с идентификатор №77195.519.184;

- че със Заповед № 2056/17.11.2020г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за подробен устройствен план – план за регулация за поземлен имот с идентификатор №77195.519.185, УПИ IX, кв. 16, кв. “Болярово“, гр.Хасково одобрен със Заповед № 2056/17.11.2020г.;

- инвестиционен проект за строеж „Пристройка на два етажа към еднофамилна жилищна сграда“, в поземлен имот с идентификатор №77195.519.185, УПИ IX, кв. 16, кв. “Болярово“, гр. Хасково, за който е издадено Разрешение за строеж № 360/19.11.2020г.  ;

Заповедта, проектът и разрешението за строеж се намират в Дирекция АГСИ  на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването й.

Върни се в началото на страницата