О Б Я В Л Е Н И Е

 

за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково

 

На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители се

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

За държавен служител за заемане на длъжността Ръководител  Сектор „ Вътрешен одит”  в Община Хасково.

1.Изисквана минимална степен за завършено образование:  магистър

2.Професионално направление, по което е придобито образованието: икономика или право

3.Години професионален опит:  4 години, от които най-малко 3 години в областта на вътрешния или външния одит.

4.Да притежава сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит по чл. 53 от ЗВОПС, или да притежава валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор.

5.Кандидатите да отговарят на изискванията на чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител и чл.21, ал.1 и ал.2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

6.Минимален ранг:  III младши, длъжностно ниво съгласно КДА- 6, ръководно ниво 6Б

7.Минимален размер на основната работна заплата: 680 лв.

/Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението/

8.Брой работни места, за които е обявен конкурса: едно

9.Начин на провеждане на конкурса:

-решаване на тест

- интервю

10.Документи за кандидатстване:

-Писмено заявление за участие в конкурса по образец, заедно с приложенията към  него;

-Декларация по 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл от участника в конкурсната процедура;

- Декларация по 19, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗВОПС от участника в конкурсната процедура;

- Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

-Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит и/или ранг;

11.Място и срок на подаване на документи:

- документи се подават в стая № 309 при гл. специалист “Човешки ресурси” в Община Хасково или по електронен път на e-mail: hr@haskovo.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларациите по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл чл.19, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗВОПС се подписват от кандидата с електронен подпис;

- срок за подаване на документите – всеки работен ден от 09.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа в 10 – дневен срок от датата следваща датата на публикуване на обявлението за конкурса;

При подаване на заявленията за участие в конкурса кандидатите ще бъдат уведомявани от служителите, определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл.21, ал.2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. При подаване на документите по електронен път информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.

12. Кратко описание на длъжността:

Ръководителят на Сектор  „Вътрешен одит“ в Община Хасково ръководи цялостната дейност по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори,  утвърдената от Министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор, нормативната уредба и вътрешните актове на Община Хасково.

13.Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците  и другите  съобщения във връзка с конкурса:

- Община Хасково, гр. Хасково, пл. “Общински” № 1, партер - табло за съобщения и на интернет страницата на Община Хасково -  www.haskovo.bg.

Върни се в началото на страницата