ПРОЕКТ „АЗ И ТИ ЗАЕДНО“

Договор № БС33.19-1-011/29.09.2020 г.

                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

Община Хасково организира модулна обучителна програма за учители по проект „Аз и ти заедно“. Проектът е финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, по конкурсна процедура 33.19-2020 г.

Основната цел на проекта е създаване на позитивна среда в ранното детско образование, при съхраняване на културната идентичност на етническите малцинства и утвърждаване на културното многообразие като фактор за широка духовна култура в хуманизъм и толерантност. 

Дейностите ще се изпълняват за срок от 9 месеца, на територията на общината, в три детски градини: ДГ № 11 „Елхица", сграда на ул."Танкист", ДГ № 19 „Щурче", сграда на ул."Пролетарска“, ДГ № 21 "Вихрогонче"- група с. Динево. Пряко включените участници са 115 деца от предучилищни групи на детските градини и 12 учители. Общият бюджет на проекта е 13 163,30 лв.

Предвижда се изпълнение на нови методи  в детските градини:

"Здравейте, Лего и Монтесори“, стъпващи върху естествената природа на децата и любовта им към играта, които ще им позволят да импровизират и да трупат социален опит;

„Различни в традициите - единни в детската градина" - извънкласни дейности с деца от етническите малцинства с елементи на гражданско образование, насочени към усвояване на социални знания за откриване и култивиране на собственото „АЗ“, формиране на чувство за идентичност и национално самосъзнание и толерантно отношение към индивидуалните и културните различия.

В резултат на изпълнение на проекта ще бъдат въведени нови форми на интеркултурно образование чрез метода “учене чрез игра”. За по-лесна адаптация на децата към света и развитие на познавателните им способности и чрез практически опит и ангажираност, децата ще имат възможност да изследват основни интерактивни концепции, като ги свържат с реалния живот.

За изпълнението на една от дейности в проекта е предвидено обучение, в което  ще се включат 10 педагози от трите детски градини, участващи в проекта. Модулната обучителната програма включва темите:

- Иновативни методи за работа с образователни LEGO комплекти за деца;

- Иновативни методи за работа по метода Монтесори;

- Интеркултурното образование в детската градина като част от гражданското образование;

Обучението ще се проведе по график в периода от 11.01.2021 г. до 28.01.2021 г., в електронна среда.

За новини по проекта можете да следите Фейсбук страницата: www.facebook.com/Проект-Аз-и-ти-заедно-114966580404967.

Върни се в началото на страницата