На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Н-453-2/06.10.2020г. е издадена Заповед №2331/31.12.2020г. - за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация за поземлен имот №77195.722.192 в кв.512 по плана на гр. Хасково.

           Изменението на плана за регулация се изразява в поставяне на регулационните граници в съответствие с имотните граници на ПИ №77195.722.192. При това изменение за ПИ №77195.722.192 да се обособи самостоятелен УПИ, за който да се предвиди номер и предназначение „за  жилищни нужди“.

          Основанията за изменение на плана за регулация са налице и за ПИ №77195.722.161 и №77195.722.160, но тъй като не е заявено такова изменение от собствениците, обхватът на настоящата разработка следва да бъде само върху ПИ №77195.722.192. За ПИ №77195.722.161 и 77195.722.160 се запазва настоящата ситуация – остават урегулирани в УПИ без номер, със запазване на съществуващата регулация от изток, запад и юг, и промяна на регулацията от север /по имотна граница, вследствие изменението за ПИ №77195.722.192/.

          Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково.

          Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

 

Върни се в началото на страницата