КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ХИГИЕНИСТ“

 

Въз основа на Протокол от 08.01.2021 г., на комисия, назначена със Заповед №  10/06.01.2021 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Хигиенист“ в „Общностен център за подкрепа на деца и родители по проект BG05M9OP001-2.004-0049 „Шанс за нашите деца“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура  BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ се изготви следният списък с крайно класиране на кандидатите в низходящ ред, според получените крайни оценки, както следва:

 

Имена на кандидата

Брой точки

Място

1.

Хатидже Саид Юсеин

21,2

1

2.

Стойка Димитрова Михайлова

19,6

2

3.

Ана Вихренова Христова

14,8

3

 

 

 

 

 

Председател:

Десислава Стоянова – Ръководител проект .............п...............

Върни се в началото на страницата