О Б Я В А

ЗА ПОДБОР  ЗА  ПОЗИЦИЯ  "МЕДИЦИНСКА СЕСТРА" В ЦНСТДМУ

 

Община  Хасково  обявява процедура за подбор на медицинска сестра в Център за настаняване от семеен тип за  деца и младежи с увреждания -  град Хасково

 

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

  1. Работни  места – 1 брой;
  2. Място  на  работа  ЦНСТДМУ  гр. Хасково, ул. „Съгласие“ №5
  3. Характер на работа – оказва медицинска помощ, необходима за задоволяване здравните потребности на настанените деца и младежи в ЦНСТДМУ
  4. Длъжността се заема след сключване на трудов договор по реда на чл.68, ал.1, т.1 във връзка с чл.70, ал.1 от  КТ/ едногодишен договор със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя/.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

•Образование: висше, полувисше

•Образователна степен: специалист или  бакалавър

•Професионална област:  Медицина

•Допълнителна квалификация: компютърна грамотност;

•Професионален опит:  не се изисква.

Необходими документи за кандидатстване за първи етап:

1.Заявление за участие в подбор – свободен текст с телефон за контакт на кандидата ;

2.Професионална автобиография;

3.Копие от диплом за завършено образование.

 

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:

1. Първи етап - приемане на кандидатите- опознавателна среща с управителя на центъра, запознаване с обстановката, с потребителите и длъжностната характеристика за позицията.

2. Втори етап-  разглеждане и проверка на подадените документи за съответствие с обявените изисквания за позицията;

3.Трети етап- интервю с допуснатите кандидати.   

 

МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 

Документи се подават лично в сградата   на   Център за настаняване от семеен тип  за  деца и младежи с увреждания - ул. „ Единство“№21.

Срок за подаване на документите е до 20.01.2021 г. включително, всеки работен ден от 8.30 часа до 16.00 часа .

 Допуснатите до интервю  кандидати ще бъдат  информирани  лично за  датата, мястото и часа на провеждането му . За повече информация тел. 038/58  71  71

Върни се в началото на страницата