Община Хасково изгражда ново улично осветление в Гарваново, Въгларово, Клокотница и Болярово за над 800 000 лв.

Община Хасково спечели финансиране по процедура BGENERGY-2.001 - Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините, по Оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“.

Обща стойност на проектното предложение е в размер на 809 283.44 лева.

Проектът е разработен в отговор на провежданата политика на Община Хасково, в която намаляването на енергийното потребление, подобряването на общинската инфраструктура, повишаването на качеството на живот и устойчивото развитие са поставени като основни приоритети.

Уличното осветление е един от големите консуматори на енергия в общината, което оказва влияние на ръста на енергийното потребление през последните години.

С оглед намаляване на консумацията на електроенергия за улично осветление и подобряване на неговото качество, се предвижда изпълнението на мерки за модернизация на системите за външно осветление в четири населени места на територията на Община Хасково - с. Гарваново, с. Въгларово, с. Клокотница и кв. Болярово /Хасково/.

Преки потребители на този проект ще бъдат близо 3 000 жители в Община Хасково.

С реализацията на проекта ще се намали разходът на енергия с 81.7 %, или 533.30 MWh/година, с екологичен еквивалент 629.26 тона спестени емисии СО2/ годишно.

На база разработен и одобрен работен проект, ще се извършат следните основни дейности:

- Техническо решение за подмяна на старите осветителни тела с нови високоефективни LED осветителни тела.

- Въвеждане на системи за дистанционно групово управление и контрол и мониторинг на потреблението на електрическа енергия на улично осветление.

- Изграждане на инсталации за производство на електрическа енергия за собствени нужди от възобновяеми източници.

Предстои да бъде обявена процедура по реда на Закона за обществените поръчки. Предмет на обществената поръчка е извършването на строително- монтажни работи за обновяване и модернизация на системите за външно изкуствено осветление в населени места на територията на Община Хасково.

Върни се в началото на страницата