Община Хасково продължава изпълнението на проект BG05M9OP001-2.004-0049 „Шанс за нашите деца“ до края на 2021 г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура  BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“.  

Целева група по проекта са деца на възраст от 0 до 7 години и техните родители, както и бъдещи родители от рисковите групи.

За периода на изпълнение на проекта до сега, в реализираните проектни дейности, са включени общо 1376 деца и техните семейства, в следните достъпни услуги:

  • Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните семейства, включително рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом;
  • Семейно консултиране и подкрепа, включително работа с родителите и децата, дейности за семейно планиране, индивидуална работа;
  • Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията.

Към настоящия момент, въпреки обявената извънредна епидемична обстановка в страната, свързана с разпространението на COVID-19, предоставянето на услуги за ранно детско развитие продължава. Консултациите със специалистите се извършват индивидуално в „Общностен център за подкрепа деца и родители“ – гр. Хасково с адрес: ул. „Железни врата“ 6, както и дистанционно - чрез онлайн платформи, телефонни връзки, социални мрежи и  посещения на терен при строго спазване на противоепидемичните мерки.

Върни се в началото на страницата