Проект BG05M9OP001-2.004-0049-C05 „Шанс за нашите деца“

по процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“

 

Програма:

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Бенефициент:

ОБЩИНА ХАСКОВО

Приоритетна ос:

Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване

Вид на проекта:

Социален

Времетраене на проекта (в месеци):

66

Стойност:

1 271 456,82 лв.

Съфинансиране от ЕС:

Национално съфинансиране:

1 080 738,30 лв.

   190 718,52 лв.

Начална дата на проекта:

30.06.2016 г.

Крайна дата на проекта:

31.12.2021 г. 

Цел на проекта:

Обща цел на проектното предложение е превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата, чрез предоставяне на услуги за ранно детско развитие. Тя ще бъда гарантирана с постигането и на следните специфични цели:

- Предоставяне на подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, както и предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции;

- Ограничаване предаването на бедност между поколенията, чрез подобряване на готовността на децата за включване в образователната система и подкрепата за формиране на родителски умения сред уязвимите групи родители;

- Създаване на мрежа за интегрирани услуги за ранно детско развитие.

Резюме на проекта:

 

В рамките на проекта се предвижда предоставяне на услуги за ранно детско развитие, при  използване на интегриран подход в грижите за децата, насочен към превенция на рисковете още в ранна детска възраст. В резултат ще се осигури правото на всяко дете за възможност да реализира ползотворно своя потенциал, вкл. ще се спомогне за преодоляване на проблемите на неравенството като основен начин за борба с бедността. За целта се осъществява предоставяне на следните услуги:

- Ранна интервенция на уврежданията;

- Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания;

- Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения;

- Семейно консултиране и подкрепа;

- Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина;

- Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията;

Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище.

Целеви групи:

 

Проектът обхваща деца на възраст от 0 до 7 години и техните родители, както и бъдещи родители от рискови групи.

Дейности:

 

1. Организация и управление на проекта.

2. Информиране и публичност.

3. Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина.

4. Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания.

5. Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище.

6. Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните семейства, включително рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом.

7. Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията.

8. Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения.

9. Семейно консултиране и подкрепа, включително работа с родителите и децата, дейности за семейно планиране, индивидуална работа.

10. Управление и функциониране на услугите.

Очаквани резултати

Чрез постигане целите на проектното предложение ще се преодолеят ограниченията на остарели парадигми в обществото, като се насърчи развитието на пълният потенциал на потребителите от целевите групи, включени в проекта и бъдат постигнати следните резултати:

- подобряване на психо-емоционалния климат в семействата и създаване на условия за успешно социално включване на децата в реалния живот;

- формирането на приемаща и подкрепяща среда за децата от целевите групи като предпоставка за равен старт в училище;

- гарантирано включване в образователната система, което от своя страна води до формиране на ресурси, необходими за успешната личностна реализация на пазара на труда;

- формиране на здравна култура за правилно отглеждане на деца, като средство за превенция на здравните рискове - на детската заболеваемост, смъртност, не полагане на достатъчна грижа в семейството и други рискове в ранна детска възраст;

- предотвратяване на изоставянето на деца с увреждания и последващо настаняване в специализирани институции, посредством ранната интервенция, повишаване на способността на семействата в полагане на специализирани грижи и развитието на емоционална близост между родители и деца;

- реално подобрен достъп до здравеопазване и извършена превенция на заболяванията за уязвими и изолирани семейства с новородени и малки деца.

Статус:

В процес на изпълнение

Върни се в началото на страницата