О Б Я В А

Обществени обсъждания на проект за заповед за обявяване на 1 брой защитена зона за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна.

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, е изготвен проект за заповед за обявяване на следната защитена зона, определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

BG0001034 „Остър камък“

Пълния текст на проектозаповедта, както и придружаващата ги информация, може да изтеглите от сайта на МОСВ, тема „Природа“, подтема Обществени обсъждания или в РИОСВ – Хасково (гр. Хасково, ул.“Добруджа“ № 14)

Върни се в началото на страницата