УВЕДОМЛЕНИЕ

 

 

На основание чл.66 от АПК, Община Хасково уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за Приемане на  мерки за защита на бизнеса и справяне с икономическите последици,  вследствие усложнената епидемиологична обстановка, чрез освобождаване заплащането на дължими местни такси и цени на услуги от страна на пострадалите икономически оператори.

 

Основното съображение за приемането на общия административен акт е ограничаване на финансовите последици за местния бизнес, който поради въведените противоепидемични мерки не осъществява дейност.

 

Заинтересованите лица и организации могат да участват в производство по издаване на акта по чл.65 и чл.66 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения по проекта за решение на e-mail адрес kmet@haskovo.bg, както и на адрес: гр. Хасково, пл. „Общински“ №1, в едномесечен срок, считано от датата на оповестяване на уведомлението.

 

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Хасково на основание чл.66, ал.1 от АПК.

 

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за административен акт и с цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен от публикувания проект за решение.

Върни се в началото на страницата