КРАЙНО КЛАСИРАНЕ В ПОДБОРА

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“

Проект BG05M9OP001-2.103-0080 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – гр. Хасково“

 

Въз основа на Протокол от 22.12.2020г., на комисия, назначена със Заповед №  №  2166/14.12.2020г. на Кмета на Община Хасково и изменена със Заповед № 2310/21.12.2020г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Медицинска сестра“ по Проект BG05M9OP001-2.103-0080 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – гр. Хасково“ се изготви следният списък с крайно класиране на кандидатите в низходящ ред, според получените крайни оценки, както следва:

 

Име, презиме и фамилия

Брой точки

Място

1.

Христина Славчева

24,2

1

2.

Татяна Бамбалска

23

2

 

 

В случай, че първият избран кандидат не приеме условията за назначаване, покана се отправя към следващия в класирането.

 

 

 

Председател:

Росица Ангелова – Ръководител проект .............п...............

 

 

 

Върни се в началото на страницата